OitC ready for new TACKLE launch

As part of Swansea Learning Festival, learners participating in the highly acclaimed TACKLE programme attended the Liberty Stadium for a tour and workshop with the DVLA.

Over 60 students from Ysgol Bryntawe, St Joseph’s Comprehensive School and Coleg Cymunedol Y Dderwen have already signed up to the new programme and it was great to see a large percentage of them attend the day.

After making a really positive start, the team can already see how the grant is going to make an impact with lifelong skills and experiences. The plan over the coming weeks is to engage with more schools and we already have 100 pupils from around the region signed up. These learners will be fully engaged with weekly classroom and practical sessions over the next two years.

Next Thursday (11th April) we will also be kicking off our latest Employability Programme for 18-24 year olds at the Morganstone Brewery Field, a programme supported by the Job Centre.

TACKLE includes a number of programmes are designed to work with disaffected young people, aged from 12-24, who are disengaged with school, education or employment, with the aim of to create a better future for young people facing tough challenges.

There are three distinct strands to TACKLE, the schools programme for 12-16 year olds, a traineeship programme working with 16-18 year olds not in education, training or employment and an employability programme aimed at 18-24 year olds, similarly not education, training or employment.

Dorian Evans, Employability Co-ordinator, Ospreys in the Community, said:

TACKLE is a major strand of the work that we do at Ospreys in the Community. We link with education and careers partners to help these young people, giving them clear educational and personal development options.”

Thanks to the grant from the National Lottery Community Fund, the TACKLE Schools project will become a two year programme for the teenagers and will use rugby and the Ospreys brand,  as a tool to improve their self-confidence, interpersonal, employability and life skills as well as offering them a chance to explore different educational and employment opportunities for the future.

“We’re absolutely delighted to have been given this grant. It will have such a massive impact on our project. With the funding we will be able to develop our programme. We’ve had a lot of success so far with our pilot project for TACKLE, but it's really exciting that because of this funding we will be able to work with many more disengaged pupils than before and even more importantly we will be able to work with them for longer. We’ll now be engaging students in a new two year project meaning the impact on their self-confidence and interpersonal skills will be huge, and we will have more time to support them to gain qualifications and employability experience.”

 

Rhan o gŵyl dysgu Abertawe, mae dysgwyr ar y rhaglen TACKLE wedi mynychu’r Stadiwm y Liberty o daith a weithdy gyda’r DVLA.

Dros 60 o myfyrwyr o Ysgol Bryntawe, Ysgol Gyfun St Joseph’s a Choleg Cymunedol y Dderwen wedi arwyddio lan i’r rhaglen Newydd a roedd e’n wych i weld llawer o nhw ar y dydd.

Y plan dros y wythnos i ddod i gyflogi gyda mwy o ysgolion, a mae 100 o disgyblion o gwmpas y rhanbarth wedi arwyddio lan. Gall y disgyblion ymgysylltu’n llawn gyda sesiynau dosbarth a sesiynau ymarferol dros y dwy flynedd nesa.

Dydd Iau nesa (11fed o Ebrill) bydden ni’n cicio bant ein rhaglen cyflogadwyedd o phobl 18-24 oed yn y Cae Fragdy Morganstone, rhaglen cefnogi gan y Canolfa Swydd.

Mae TACKLE yn cynnwys llawer o rhaglenni wedi'i gynllunio i weithio gyda phobl ifanc wedi dadrithio, pwy sy’n 12-24 oed, pwy sy wedi ymddieithrio gyda ysgol, addysg a chyflogaeth, gyda’r nod i greu dyfodol well o phobl ifanc pwy sy’n wynebu heriau anodd.

Dweudodd Dorian Evans, cydlynydd cyflogadwyedd o Ospreys in the Community:

“TACKLE yw llinyn mawr o’r waith rydyn ni’n wneud yma yn Ospreys in the Community. Rydyn ni;n gweithio gyda addysg a phartneriaid gyrfa i helpu pobl ifanc a rhoi addysgiadol clir ac opsiynau datblygu personol iddyn nhw.”

Diolch i’r grant o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol byddwn nawr yn weithio am ddau flynedd efo bobl ifanc yn eu harddegau, mewn rhaglen sydd yn defnyddio rygbi fel offeryn i wella eu hyder, cyflogadwyedd a sgiliau bywyd. Byddwn hefyd yn ymchwilio gwahanol cyfleodd addysg a chyflog yn y rhanbarth i pob un or myfyrwyr ar y rhaglen.

 “Rydym yn falch iawn ein fod wedi cael ei grant, bydd hyn yn cael effaith enfawr are ein prosiect. Gyda’r cyllid yma, byddwn yn gallu datblygu ein rhaglen TACKLE i weithio efo mwy o phobl ifanc dan anfantais rhwng 12 a 16 oed sy’n byw yn ein rhanbarth.

“Rydyn wedi cael llawer o llwyddiant hyd at hyn efo peilot rhaglen TACKLE ond oherwydd yr arian hwn byddwn yn gallu weithio efo llawer mwy o ddisgyblion ac yn bwysicach byth, gweithio efo nhw am gyfnod hirach. Nawr fyddwn yn gallu gysylltu a myfyrwyr mewn prosiect newydd am ddwy mlynedd, sy’n golygu bydd yr effaith ar ei hyder a sgiliau personol yn un anfferth, a fyddwn yn cael fwy o amser i chefnogi rhai i cwblhau cymhwysterau a phrofiad gwaith.”